BIP

Font Size

Cpanel

Komunikaty

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisów § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów mogą być składane w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 2 stycznia 2019 roku do godz. 9.00 w biurze Spółki w Warszawie, ul. Kijowska 1 lub wysłane listem poleconym na adres Spółki: 03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1. W każdym przypadku decyduje termin doręczenia Spółce zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój”.
 3. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za rozwój powinien spełniać następujące kryteria:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  • spełniać inne niż wymienione w pkt 1 - 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
  • korzystać z pełni praw publicznych;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  • kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie o złożeniu właściwemu podmiotowi lub organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2186 ze zm.).
 1. Istotnymi atutami będzie:
  • posiadanie znajomości sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych,
  • wykształcenie wyższe informatyczne,
  • doświadczenie w realizacji rozwojowych projektów informatycznych,
  • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowych usług oraz w budowie i rozwoju sieci dystrybucji lub sprzedaży, w tym e-commerce,
  • czynna znajomość języka obcego.
 2. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć list motywacyjny, życiorys, zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie kandydata, iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne. W zgłoszeniu należy określić stanowisko, na które kandydat dokonuje zgłoszenia, wskazać adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w punkcie 3, a nadto dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz zgody na przetwarzanie jego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów (dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne).
 3. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1182 ze zm.).
 4. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 5. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu oraz zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostanie powiadomiony listem poleconym.
 6. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 2 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.
 7. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 10 stycznia 2019 roku w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 8. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujący zakres zagadnień:
  • wiedza o zakresie działalności Spółki w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych oraz organizowania wyścigów konnych;
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  • znajomość zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
  • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji,
  • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
  • znajomość specyfiki projektów informatycznych, projektowania i wdrażania nowych usług, budowy i rozwoju sieci dystrybucji lub sprzedaży, w tym e-commerce.
 1. Rada Nadzorcza oceniając kandydata będzie brała pod uwagę spełnianie przez kandydata wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 2. W przypadku ubiegania się o stanowisko Członka Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Zgromadzenie Wspólników.
 3. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Umowę Spółki, sprawozdania finansowe za lata 2015 - 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2015 - 2017.
 4. Informacje o Spółce, kandydaci mogą uzyskać w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1, w dniach od 3 grudnia 2018 roku do 20 grudnia 2018 roku, w godz. 10.00 - 15.00, tel. +48 22 518 22 00.
 5. Rada Nadzorcza powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 6. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
 7. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
 8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.
 9. Klauzula informacyjna
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982 dalej Administrator. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres pełnienia przez osobę, której dane dotyczą funkcji Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój. W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną powołani na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój, dane osobowe będą przetwarzane do momentu opublikowania na stronie internetowej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu wykonującego w spółce uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, informacji o wyniku naboru, a następnie zniszczone.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na ich zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do uczestnictwa Pani/Pana w procedurze naboru na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój. W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych, w stosunku do Pani/Pana nie dojdzie do zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniaPobierz PDF:

Ogłoszenie Członek Zarządu Totalizatora Sportowego odpowiedzialny za rozwój

 

Utworzono: 30.11.2018


 

Z dniem 15 listopada 2018 r. wchodzą w życie nowe regulaminy gier liczbowych Lotto oraz Plus, Mini Lotto, Eurojackpot oraz nowe Informacje uzupełniające do regulaminów ww. gier

liczbowych. Regulaminy oraz informacje uzupełniające do pobrania w zakładce "Regulaminy gier".

Utworzono 03.10.2018


 

Informujemy, że w dniach od 11 października 2018 roku do 10 listopada 2018 roku prowadzona będzie sprzedaż gry liczbowej Zakłady Specjalne.

Regulamin gry oraz Informacja uzupełniająca do Regulaminu do pobrania w zakładce „Regulaminy gier”.

 

 Utworzono 03.10.2018


 

Z dniem 22 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe regulaminy gier liczbowych Lotto oraz Plus, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Multi Multi oraz Multi Multi Plus, Keno, Zakłady Specjalne, Super Szansa oraz loterii pieniężnej Kaskada.

Treść regulaminów do pobrania w zakładce "Regulaminy gier".

Utworzono 14.12.2017


 

Informujemy, że 9 września 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż gry liczbowej Eurojackpot.

Regulaminy

Utworzono: 04.09.2017


 

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku. Zapisy ustawy są nadrzędne wobec zapisów regulaminów gier liczbowych i loterii pieniężnych organizowanych przez Totalizator Sportowy. Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w zakresie ewidencji wygranych – od 1 kwietnia 2017 roku ewidencji podlegają wygrane, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł. Po odbiór wygranych o takiej wartości należy zgłosić się do jednego z Oddziałów Totalizatora Sportowego. Warunkiem odbioru wygranej wynoszącej co najmniej 2280 zł jest uprzednie podanie przez uczestnika gry danych w celu ewidencji wygranej. 

 

Utworzono: 08.05.2017


Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 stycznia 2017 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki Lottomerkury Sp. z o.o. pełni Pan Hubert Banasiak.

Pan Maciej Wejman nadal pozostaje Prokurentem Spółki Lottomerkury Sp. z o.o.

Utworzono: 04.04.2016


  

Od 1 maja 2016 wchodzą w życie nowe informacje uzupełniające do gier LOTTO. Wprowadzają one zmiany w godzinach sprzedaży, a w przypadku Keno również w czasie pomiędzy losowaniami. 

Nowa godzina rozpoczęcia sprzedaży to 6:30 w przypadku wszystkich gier. Zakończenie sprzedaży będzie odbywało się o 23:54. W dniu w którym gra będzie miała losowanie wieczorne, będziemy mieli do czynienia z przerwą w sprzedaży tej gry, w godzinach 21:30-21:50.
Od maja pierwsze losowanie Keno będzie odbywało się o 6:34, a ostatnie o 23:56. Czas pomiędzy losowaniami będzie wynosił 4 minuty. Dzięki zmianom każdego dnia w Keno będzie aż 261 losowań.
Wypłata wygranych będzie odbywała się w godzinach 6:30 – 23:56. Co jednak ważne wypłata z wieczornych losowań gier Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto oraz Ekstra Pensja będzie odbywała się dopiero od następnego dnia po losowaniu.

Utworzono: 04.04.2016

 


 

 

Od 11 stycznia szanse na wygranie 250 000 zł w Kaskadzie mamy dwa razy dziennie!

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników Kaskady. Od 11 stycznia (najbliższy poniedziałek) szanse na trafienie „dwunastki”, czyli głównej wygranej wynoszącej 250 000 złotych, będą mieli dwa razy dziennie. Od tego dnia losowania Kaskady będą się odbywały codziennie o godzinie 14:00 oraz 21:40.  Przypominamy, że na każde losowanie pula losów jest ograniczona i wynosi 1 352 078 sztuk. Informujemy również, że zakupu losów na pierwsze w historii losowanie Kaskady przeprowadzone 11 stycznia o godz. 14:00 będzie można dokonać już 7 stycznia 2016 roku.

Utworzono: 2016-01-04

 

Zarząd Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. informuje, że 11 stycznia 2016 roku (poniedziałek) wchodzi w życie nowy regulamin loterii pieniężnej Kaskada. Jest on dostępny na podstronie Regulaminy gier w sekcji Kaskada. Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu Kaskady, wygasa poprzednio obowiązujący.

Utworzono: 2015-12-16 

 

Informujemy, że od dnia 11 września 2015 roku losowania gry liczbowej Ekstra Pensja będą odbywać się trzy razy w tygodniu, tj. w środy, piątki i niedziele o godz. 21.40.

Więcej informacji o grze można znaleźć pod adresem http://www.ekstrapensja.pl .

Utworzono: 2015-08-13 


 

Informujemy, że od 18 września 2014 roku losowania Jokera będą się odbywały nie trzy, a dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Ostatnie środowe losowanie tej gry odbędzie się 17 września.


Wszystkich zainteresowanych tą grą, szczególnie jej zasadami, regulaminem czy najwyższymi wygranymi, zapraszamy pod ten adres: http://www.lotto.pl/joker. 

Utworzono: 2014-08-14 Zarząd Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 maja 2013 r. codzienne losowania gry liczbowej Keno przeprowadza się co 5 minut, w godzinach 6-45 – 21-30. 

Zarząd Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że od dnia 14 kwietnia 2014 r. losowania gry liczbowej Mini Lotto będą przeprowadzane 6 dni w tygodniu , tj. od poniedziałku do soboty, o godz. 21:40. 

Utworzono: 2014-03-20 Zarząd Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 maja 2013 r. codzienne losowania gry liczbowej Keno przeprowadza się co 5 minut, w godzinach 6-45 – 21-30. 

Utworzono: 2013-03-27 


Od 1 maja 2013 r. planowana jest zmiana godzin losowań gier Totalizatora Sportowego i dni transmisji telewizyjnej programu Studio LOTTO.

Transmisje losowań gier TS: Lotto i Lotto Plus, Mini Lotto, Kaskada, Joker oraz wieczornego losowania Multi Multi i Multi Multi Plus, rozpoczynać się będą codziennie o godz. 21:40, zgodnie z harmonogramami poszczególnych gier.
Godzina rozpoczęcia popołudniowego losowania Multi Multi i Multi Multi Plus (transmisja internetowa) nie ulega zmianie.

Utworzono: 2013-03-27 


Zarząd Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że ustala termin przeprowadzania losowań wyników Multi Multi z ustaleniem liczby Multi Multi Plus od dnia 01.04.2013 r. na dwa losowania: popołudniowe i wieczorne, w każdym dniu tygodnia.

Utworzono: 2013-03-15

Informujemy, że 9 września 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż gry liczbowej Eurojackpot.

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny być skierowane do Rady Nadzorczej Spółki Merkury-Invest
  Sp. z o.o. oraz doręczone na adres wskazany w pkt 2 poniżej w zaklejonych kopertach
  z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
  Merkury-Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nie otwierać.”
 2. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 28.11.2017 roku do godziny 15.00, osobiście w recepcji Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kijowska 1,
  w godz. 8.00 – 15.00,
  lub wysyłać listem poleconym na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.:
  03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1. W każdym przypadku decydować będzie termin doręczenia zgłoszenia na wskazany w niniejszym ustępie adres.
 3. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Merkury-Invest Sp. z o.o. powinien spełniać następujące kryteria:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
   w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. korzystać w pełni z praw publicznych,
  5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  7. nie pełnić funkcji społecznego współpracownika, nie być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, lub nie świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
   o podobnym charakterze,
  8. nie wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  9. nie być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, lub nie świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  10. nie pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  11. spełniać inne niż wymienione w punkcie 1-10 wymogi określone w przepisach odrębnych,
   a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  12. spełniać wymogi określone w art. 22 oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
   o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 z późn. zm.),
 4. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 5. Kandydaci urodzeni przed dniem 01 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie
  o złożeniu właściwemu podmiotowi lub organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji
  o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach  organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2016.1721 t.j.).
 6. Dodatkowymi atutami będą:
  1. posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki,
  2. posiadanie znajomości sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych,
  3. doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  4. posiadanie wiedzy z zakresu: finansów przedsiębiorstwa, rozwoju sieci sprzedaży, oceny projektów,
  5. czynna znajomość języka obcego.
 7. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć list motywacyjny, życiorys (CV), zaświadczenie
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia oraz oświadczenia kandydata:
  1. iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne i postępowanie
   w sprawach o przestępstwa skarbowe,
  2. iż nie zostały na niego lub inne podmioty nałożone sankcje administracyjne w związku
   z zakresem jego odpowiedzialności,
  3. dotyczące informacji o funkcjach pełnionych w organach innych podmiotów.

   W zgłoszeniu należy określić stanowisko, na które kandydat dokonuje zgłoszenia, wskazać adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej.
 8. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto  oświadczenia o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt 3  ppkt 4 – 12 oraz pkt 4 i pkt 5 a nadto dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia
  z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 10. Otwarcie zgłoszeń, ich formalna ocena oraz kwalifikacja do dalszego postępowania, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej  nastąpi w dniu 29.11.2017 roku o godz. 09.00 w siedzibie Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 11. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu do składania zgłoszeń oraz zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszej uchwale nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 12. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, zostaną poinformowani i o terminie
  i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 13. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Umowę Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.
 14. Informacje o Spółce, o których mowa w pkt 13, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1 (recepcja IV p.) - w dniach od 14.11.2017 roku do 28.11.2017 roku, w godzinach 09.00-12.00, tel. + 48 22 518 23 20.
 15. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 30.11.2017 roku do dnia 08.12.2017 roku
  w siedzibie
  Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez kandydata
  w zgłoszeniu.
 16. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujących zakres zagadnień:
  1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz ogólna znajomość sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych
   i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych;
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
   z udziałem Skarbu Państwa;
  4. znajomość zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
  5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  6. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
  7. znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji;
  8. znajomość zagadnień analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży oraz public relations;
  9. znajomość zasad i przepisów prawa pracy oraz znajomość systemu ocen i motywacji;
  10. znajomość zasad zarządzania mieniem państwowym;
  11. ocena projektów inwestycyjnych i rozwojowych.
 17. Rada Nadzorcza oceniając kandydata będzie brała pod uwagę spełnianie przez kandydata wymogów określonych w art. 22 oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 18. W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję Prezesa lub Członka Zarządu Spółki Merkury-Invest Sp. z o.o., Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Zgromadzenie Wspólników.
 19. Rada Nadzorcza informuje, że zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 8/VI/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. wynagrodzenie stałe wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 20. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
 21. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
 22. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
 23. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.
 24. Ewentualne koszty ponoszone przez kandydatów w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.
Jesteś tutaj: Home